top of page
Skriva på glas

Innovationscheckar – för en framgångsrik innovationsutveckling

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Nedan kan du läsa mer om hur du ansöker, vilka villkor som finns samt vad du kan använda checkarna till. 

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden

Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.

Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Mer om de olika innovationscheckarna

Affärsutvecklingschecken
Ger företag möjligheter att avgöra potentialen i en innovationsidé. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter. Det kan även handla om affärsförnyelse avseende att till exempel testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.  

 

Infrastrukturchecken
Ger företag möjlighet att testa till exempel uppskalning eller teknisk validering genom tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar etcetera. Häri ingår beräkningskapacitet, databas. Infrastrukturchecken ska användas för att köpa sig möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalning med mera som infrastrukturerna ger möjlighet till.

 

IP-checken
Är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar. Framtagande av IP-strategi bör innefatta men måste inte omfatta alla moment i Vinnovas processbeskrivning för framtagandet av en IP- strategi. Moment A: Identifiering av ägandefrågor, B: Omvärldsanalys och C: Framtagande av strategi och genomförandeplan. IP-checken ska således användas för att köpa in extern kompetens för att utveckla en IP-strategi. Inför att ett företag ska beviljas en IP-check ska även företaget genomgå PRV:s kurs ”affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar”. Kursavgiften får bekostas via IP-checken. 

kollegor
karta-globala-malen-logo-och-ikoner.png

Vem kan ta del av checkar?

För att vara en lämplig checkkandidat behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag:
  a. Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.
  b. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.

 • Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs.

 • Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.

 • Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.

 • Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling
  a. Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning.
  b. Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som checken avses användas. (https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/)

Hur blir du aktuell för en innovatationscheck?

 1. Ta kontakt med Atrinova av checkar i din region. 

 2. Arbetet med beredning och beslut beräknas fortlöpa under 2023-24 (med reservation för att allokerade medel kan ta slut).

 3. Förmedlaren av checkar kommer att göra en utvärdering om ditt företag uppfyller kriterierna för att erhålla en check samt har ett tydligt innovationsbehov i bolaget. Innovationsbehovet ska beskrivas i en projektbeskrivning

 4. Förmedlaren gör en utvärdering av ditt behov där projektbeskrivning fungerar som bas för beslut. Ni tar tillsammans med förmedlaren beslut om typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande varpå förmedlaren upphandlar den externa kompetensen.

 5. Som bolag ska intyg om försumbart stöd, de minimis, skrivas under av firmatecknaren, innan check kan förmedlas

 6. Vid projektets slut sker en avrapportering till förmedlaren samt ifyllande av obligatorisk enkät från Vinnova. Utebliven enkät kan leda till återbetalningskrav.

bottom of page